Terms & conditions

1 - Toepasbaarheid

 • 1.1 Bij ondertekening van een overeenkomst verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de algemene voorwaarden opgesteld door Mediadepedia.
 • 1.2 Indien er geen schriftelijke ondertekening is, maar een mondelinge overeenkomst, zijn de onderstaande artikelen van toepassing bij elke aanbieding, offerte, prijslijst en/of opdracht.

2 - Offertes

 • 2.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of door extra wensen van de opdrachtgever. Dit gaat altijd in overleg met de opdrachtgever.
 • 2.2 Alle door Mediadepedia opgestelde offertes of gegeven adviezen zijn persoonlijk gericht aan de aanvrager. Het is niet toegestaan om deze persoonlijke en vertrouwelijke informatie door te geven aan derden.
 • 2.3 Mediadepedia is slechts aan de opgestelde offerte gebonden indien de offerteaanvrager binnen 14 dagen met deze offerte akkoord is gegaan. Na 14 dagen geen reactie te hebben ontvangen op de opgestelde offerte kan men aan deze offerte dus geen rechten meer ontlenen.
 • 2.4 Eventuele typefouten in de geleverde documenten zijn onder voorbehoud.

3 - Aanvang van de overeenkomst

 • 3.1 De overeenkomst tussen Mediadepedia en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de door Mediadepedia opgestelde offerte.
 • 3.2 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Mediadepedia een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Mediadepedia eerst nadat deze schriftelijk door Mediadepedia zijn bevestigd.
 • 3.3 Mediadepedia behoudt zich ten allen tijde het recht om de afgesloten overeenkomst te ontbinden wanneer men zich niet aan de algemene voorwaarden houdt.

4 - Betalingen

 • 4.1 Om eventuele contractbreuk in een latere fase van de werkzaamheden op te vangen werken wij met gefaseerde betaling. Zie hiervoor onze offerte.

5 - Uitvoering van de overeenkomst

 • 5.1 Mediadepedia zal de overeengekomen overeenkomst altijd naar het beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 • 5.2 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat programmatuur, materialen of gegevens, welke door of namens hem ter beschikking worden gesteld, tijdig, juist en volledig aan Mediadepedia ter hand worden gesteld en geschikt zijn om door Mediadepedia in het kader van de opdracht te gebruiken.
 • 5.3 Mediadepedia is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die gemaakt is voor of na de overeenkomst.
 • 5.4 Indien Mediadepedia adviseert om een dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is Mediadepedia niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.
 • 5.5 Indien Mediadepedia extra werkzaamheden dient te verrichten door een uitbreiding van de opdracht, door het te laat, onjuist of onvolledig aanleveren van programmatuur, materialen of gegevens, door het herstel van de website in verband met onoordeelkundig gebruik, of door het buiten de opdrachtomschrijving om (op verzoek of noodgedwongen) begeleiden van medewerkers of toeleveranciers van de opdrachtgever, dan zullen deze extra werkzaamheden, ongeacht of er sprake was van een vaste prijs, worden vergoed op basis van de gebruikelijk door Mediadepedia gehanteerde honorariumtarieven.

6 - Levering en levertijd

 • 6.1 Tussentijdse resultaten van de opdracht kunnen op het Internet worden geplaatst voor testdoeleinden. Indien gewenst kan de opdrachtgever speciaal aangemaakte gegevens aanvragen om deze resultaten te bekijken en zo de voortgang van de opdracht te volgen.
 • 6.2 Indien om welke reden dan ook de afgesproken levertijd van de opdracht in gevaar komt zult u tijdig hiervan door Mediadepedia op de hoogte worden gebracht. Vervolgens zal er gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht.
 • 6.3 Tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen behoort het overdragen van de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de website tot stand gekomen technische documentatie niet tot de verplichting van Mediadepedia.
 • 6.4 Mediadepedia is gerechtigd door middel van (technische) maatregelen zijn programmatuur te beschermen. In dat geval is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 • 6.5 Mediadepedia levert de website of applicatie pas op zodra het volledige bedrag is voldaan. Tenzij mondeling dan wel schriftelijk anders is overeengekomen.

7 - Garantie

 • 7.1 Mediadepedia zal gedurende een periode van een twee maanden na implementatie eventuele gebreken in de website herstellen, voor zover deze gebreken gelegen zijn in het door toedoen van Mediadepedia niet voldoen aan de opgestelde specificaties. Indien er een acceptatietest is overeengekomen dan zal Mediadepedia, in afwijking van het hiervoor bepaalde, gedurende een periode van 14 dagen na afloop van de testperiode dergelijke gebreken in de website herstellen, voor zover deze gebreken samenhangen met wijzigingen/verbeteringen die tijdens de testperiode zijn aangebracht. Opdrachtgever dient Mediadepedia schriftelijk van bovengenoemde gebreken op de hoogte te stellen.
 • 7.2 Mediadepedia behoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door opdrachtgever zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan Mediadepedia ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten. De garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever zonder toestemming van Mediadepedia wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen, alsmede indien de opdrachtgever op enige wijze zelf zonder schriftelijke toestemming van Mediadepedia een gebrek tracht te herstellen.

8 - Copyright

 • 8.1 Al het door Mediadepedia vervaardigde materiaal mag zonder schriftelijke toestemming van Mediadepedia niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites.
 • 8.2 Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeen gekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan Mediadepedia en komt de opdrachtgever een gebruiksrecht (licentie) toe dat beperkt is tot het overeengekomen beoogde gebruik. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Mediadepedia daartoe bevoegd.
 • 8.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 • 8.4 Mediadepedia behoudt zich het recht om opgedane kennis en ontwikkelde programmatuur bij de uitvoering van een opdracht te gebruiken voor andere doeleinden.
 • 8.5 De opdrachtgever vrijwaart Mediadepedia voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
   

9 - Gebruik en aansprakelijkheid

 • 9.1 Mediadepedia is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is voortgekomen uit de samenwerking met Mediadepedia of door het beëindigen van een met Mediadepedia afgesloten overeenkomst.
 • 9.2 Mediadepedia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens, en schade door bedrijfsstagnatie.
 • 9.3 Mediadepedia is niet aansprakelijk voor toegevoegde (schadelijke) inhoud aan het door Mediadepedia afgeleverde eindproduct of voor het zonder instemming van Mediadepedia doen van aanpassingen aan het door Mediadepedia afgeleverde eindproduct.
 • 9.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
 • 9.5 Het is de opdrachtgever toegestaan om voor het dagelijks gebruik van de website binnen de door Mediadepedia aangegeven grenzen wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina's en de boomstructuren aan te brengen. Het is in ieder geval niet toegestaan om zonder toestemming van Mediadepedia wijzingen aan te brengen in: het (basis)ontwerp - de basisstructuur - de programmatuur .
 • 9.6 Mediadepedia heeft de vrijheid om het werk te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
 • 9.7 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Mediadepedia jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

10 - Prijzen en betaling

 • 10.1 Alle gegeven prijzen op onder andere offertes en facturen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld is.
 • 10.2 Na het afronden van de opdracht of zodra de website of applicatie werkend op de testomgeving staat zal Mediadepedia een factuur versturen met het verschuldigde (vooraf) overeengekomen bedrag. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 dagen na de facturatiedatum.
 • 10.3 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn van 14 dagen heeft overschreden wordt er door Mediadepedia een herinnering verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 7 dagen na de verstuurde herinnering het verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan zal Mediadepedia een aanmaning sturen. De aanmaning dient binnen 7 dagen voldaan te worden. Indien dit niet gebeurd dan is de opdrachtgever aan Mediadepedia wettelijk bepaalde rente plus buitengerechtelijke incasso kosten verschuldigd over de openstaande factuur, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 • 10.4 Het in artikel 8.1 bedoelde gebruiksrecht (licentie) van de opdrachtgever is op voorwaarde van volledige nakoming van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken vanaf het moment dat de in de aanmaning gestelde laatste termijn om te betalen verstrijkt; dan komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen. Mediadepedia is gerechtigd om de applicatie of website (tijdelijk) offline te halen en is niet aansprakelijk voor enige schade die daardoor ontstaat.

11 - Wijziging algemene voorwaarden

 • 11.1 Mediadepedia kan de algemene voorwaarden op ieder moment wijzigen en/of aanvullen.
 • 11.2 De aangebrachte wijzigingen of aanvullingen gelden ook voor de al afgesloten overeenkomsten. De opdrachtgever zal hiervan op de hoogte worden gesteld en heeft het recht om daar binnen 30 dagen bezwaar tegen aan te tekenen.

12 - Opzegging en ontbinding overeenkomst

 • 12.1 Indien de overeenkomst door Mediadepedia wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding (zie 12.3), het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Mediadepedia redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. Voordat het zover komt zal er eerst in overleg met de klant naar een oplossing worden gezocht.
 • 12.2 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding (zie 12.3), het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
 • 12.3 De schadevergoeding bedoeld in de artikelen 12.1 en 12.2 zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Mediadepedia op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
 • 12.4 Zowel Mediadepedia als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

13 - Overige bepalingen

 • 13.1 Mediadepedia behoudt zich het recht om door de opdrachtgever gevraagde informatie m.b.t. scripts niet te verstrekken of op te sturen.
 • 13.2 Op de overeenkomst tussen Mediadepedia en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Mediadepedia en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mediadepedia is gevestigd.